Menu
StudentMag
Maturitní otázky

Maturitní otázky – Český jazyk: Evropská středověká literatura

Adéla Lišková

Adéla Lišková

19. 5. 2017

Středověk byl v dějinách velmi dlouhou dobou – trval od pádu Západořímské říše až do objevení Ameriky. Naneštěstí v této době vzniklo také spoustu literatury, kterou je potřeba umět k maturitě z českého jazyka. Přinášíme vám přehled učiva evropské středověké literatury.

Obecná charakteristika doby

 • středověk: konec antické civilizace (pád západořímské říše 476 – objevení Ameriky 1492/zveřejnění tezí Martina Luthera 1517)
 • středověk silně ovlivněn expandujícím křesťanstvím (hlavním textem je Bible)
 • podíl na vzniku feudalismu <= názor ospravedlňující nerovnosti: společenský řád je dán Bohem, člověk jej tedy nemůže změnit a musí se mu podřídit – dělení společnosti na trojí lid – duchovní, páni a poddaní
 • dvě centra literatury
  • na západě Řím (latina)
  • na východě Konstantinopol (latina)
 • centra vzdělanosti: kláštery, chrámy, školy, později hrady a od 12. st. vznikající univerzity (Sorbonna, Oxford, Cambridge)
  • pokusy Karla Velikého (konec 8. st.) a Oty Velikého (konec 10. st.) soustředit tehdejší vzdělance ve svých sídelních městech = karolinská a otonská renesance
  • gramotní byli dlouho jen kněží a mniši
 • do 11. století je drtivá většina děl psána latinsky (nebo řecky)
 • rozvoj národních jazyků začíná ve 12. století
  literatura psaná v národním jazyce je pak často zaměřená světsky
 • málo děl se zachovalo celých

Maturitní otázky – Český jazyk: Antická literatura. Přehled všeho, co musíte znát

Obecná charakteristika literatury

  • v literatuře nebyla důležitá originalita, uplatňovala se tu nápodoba (něčeho dokonalého, Boha, světců)
  • knihy byly ručně opisovány, opis často neodpovídá předloze, literatura tak vzniká sama ze sebe
  • není znám autor většiny děl, ani jejich opisů, není známa doba napsání díla
  • důležitá je symbolika (např.: bílá – nevinnost, zelená – věrnost, 7 – dokonalost, 6 – nedokonalost)
  • pro zvýraznění absolutní dokonalosti byl používán kontrast (dobro – zlo, bůh – ďábel)
  • ideálními postavami byli světec (věřil v boha, konal zázraky, je to duchovní postava) a rytíř (světská postava, byl statečný , udatný, chránil krále a vlast)
  • Základní literární památka je Bible, která obsahuje starý zákon a nový zákon – náboženský, historický, mravní význam
   • Nový zákon – 1. – 2. století, řecky, 27 knih
    • 4 evangelia (Matouš, Marek, Lukáš, Jan) – životopisy Ježíše
    • epištoly (listy apoštolů věřícím)
    • apokalypsa (zjevení sv. Jana) – konec světa, poslední soud
    • překlady
   • Starý zákon – 1400 př. Kr., hebrejsky, 39 knih, 3 oddíly
    • Tóra (nejstarší, 5 knih Mojžíšových: 1. kniha – Genesis)
    • Knihy Proroků (dějiny Izraele, skutky proroků)
    • Svaté spisy – biblické knihy (obsahují mýty Adam a Eva, Babylonská věž)

Duchovní a světská literatura

Duchovní literatura (konec 5. st. – poč. 9. st.)

 • vzdělanost a školství zpočátku v rukou církve => vznik děl hlavně s náboženskou tematikou
 • duchovní literatura byla sice ze začátku mnohem rozšířenější, s nástupem univerzit se ale její náskok zmenšoval
 • církevní směry
  • patristika – literatura círk. otců (sv. Augustin)
  • scholastika – spojení víry a rozumu (sv. Tomáš Akvinský)
 • formy:
  • legenda (o životě a činech světců;) – hlavní forma
  • lyrická píseň
  • náboženské drama (základem byly chrámové obřady, hl. velikonoční a vánoční)
  • pasionály (soubory legend)
  • hagiografie (životopisy světců)
  • traktáty (řeší náboženské otázky)
  • za účelem zprostředkování víry k lidem: kázání, modlitby, žalmy a písně
   • kázání byla prokládána krátkými příběhy neduchovního charakteru (tzv. exempla)
  • k duchovnímu písemnictví patří obřadní (liturgické) hry (vztahují se k výjevům z Bible)
  • Pašije (zpěvy z Velikonoc)
  • Hry tří Marií (dramata zobrazující nářek Panny Marie nad ukřižováním JK a jeho balzamování)
  • Mystéria (zobrazovala narození Ježíše)
  • Mirákly (zobrazovaly zázraky a morality se snažily o ponaučení)

Světská literatura ((poč. 9. st. – pol. 15. st.) 

 • hrdinské eposy (rozsáhlá vyprávění, v nichž statečný hrdina bojuje proti nepřátelům a nadpřirozeným bytostem)
 • později se z hrdinských písní vyvinuly kratší romance
 • hrdinská epika i v Rusku a na Balkáně
  • nazývají se byliny a junácké písně
 • s rozvinutím feudalismu vzniká rytíř epos, kde je hlavní hrdina rytíř, se všemi vlastnostmi ideálního rytíře (oblíbeným hrdinou je král Artuš a Alexandr Makedonský)
 • ve středověku se začíná rozvíjet dvorská lyrika (autory byli šlechtici feudálové či jejich poddaní)
  • ve Francii trubaduři a truvéři
  • v Německu minesangři
  • hlavním tématem této lyriky byla láska a milostné trápení
  • dvorští básníci často k recitování svých děl najímal žongléry, ti uměli zpívat, recitovat, hrát na nástroj, artistická čísla
 • žákovská poezie – rozverná, náměty milostné i pijácké; občas makaronština (latina kombinovaná s místním jazykem)
 • cestopisy (často byly i velmi smyšlené)
 • důležitým zdrojem informací o středověku pro dnešek byly kroniky a letopisy
 • divadelní hry: světská dramata – hry antických autorů, nehrály se v kostelech
 • frašky (komedie s nadsázkou)
 • pastýřské hry

Měšťanská literatura

 • neidealizované všední jevy, rozpory a nedostatky současného života
 • zábavnost a komika, přecházející v ironii, satiru, parodii
 • tvořeny a šířeny hlavně kleriky, studenty a žakéry
 • formy: fabliaux (komické veršované povídky), zvířecí epos (spojení bajek), drama (hráno na náměstích, trzích apod.)
 • Mastičkář
  • drama, česky, velikonoční hra (obřadní hra), píše se v národních jazycích, 14. stol., germanismy
  • mastičkář zesměšňuje prodavače hojivých mastí

Maturitní otázky z Českého jazyka: Světová próza 2. pol. 20. století

Díla evropské středověké literatury

 • mnoho původních děl středověku se nezachovalo vůbec, nebo jenom jejich část, někdy se zachovaly jen opisy
  • písař opisu přidával (či ubíral) různé části, proto opisy nejsou autentické

Duchovní literatura

 • nejslavnějším církevním dílem byla Legenda Aurea (Zlatá legenda) italského biskupa Jacoba de Voragine soubor legend, který byl často upravován pro potřeby místních kazatelů

Hrdinské eposy

 • hrdina (rytíř) v sobě spojuje náboženské i světské hodnoty (ochránce slabých, úcta k ženě)
  – dobrodružnost a exotika
  – ztrácí se vztah k historii, děje a osoby jsou smyšlené a přizpůsobené soudobým ideálům a názorům šlechty
 • Anglie – Beowulf (8. stol)
  • Děj se odehrává okolo roku 500 ve Skandinávii (Dánsko)
  • Hlavní hrdina – Beowulf, se utkává s nadpřirozenými bytostmi a stává se dánským králem
  • Text je napsán ve staroangličtině
 • Francie – písně o činech (Chanson d´geste)
  • nejčastěji se týkaly postavy Karla Velikého
   • Píseň o Rolandovi – Roland byl rytíř vedoucí zadní voj franckého vojska, který byl zradou napaden Maury. Roland je zabit a jeho smrt je pomstěna.
    • Epos byl napsán okolo roku 1100.
    • o hist. události bitvy u Zaragozy
    • oslava statečnosti a věrnosti
    • pohádkové motivy (Durandalův kouzelný meč, Olifantův kouzelný roh)
 • Španělsko – Píseň o Cidovi (12. stol)
  • zobrazuje šlechtice, který bojoval proti Maurům a proti šlechticům, zrazujících krále
  • šp. národní hrdina v bojích proti Maurům
 • Německo – Píseň o Nibelunzích (13. stol)
  • Poklad Nibelungů, činy a zabití Siegfrieda a vyvraždění burgundského královského rodu.
 • Skandinávie – Edda (13. stol)
  • Hlavním hrdinou je zde Sigurd
  • Edda (mladší) – Snorri Sturlson – Dílo má na rozdíl od starší Eddy naučný význam.
 • Rusko
  • básně o bohatýrech, tzv. byliny (zachycují šíření křesťanství, boje knížat mezi sebou i proti Tatarům)
   • nejznámější je bylina o Iljovi Muromci
  • Slovo o pluku Igorově (hrdinský epos, 12. století)
   • existují názory, že jde o podvrh vyprávějící o tažení knížete Igora proti Polovcům.
 • Balkán – junácké písně
  • mj. o bojích proti turkům
  • Píseň o kralevici Markovi

Dvorská lyrika

 • v jižní Francii
 • texty vytvářeli lidé služební feudálovi, nebo sami feudálové (viz výše
 • témata: láska, milostné trápení
 • trubadúři: vévoda Vilém z Poiters, Bentrans de Born
 • minnesangři: Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach
 • v Čechách se tito lidé nazývali žakéři
 • Keltové: Tristan a Izolda
  • bretonský cyklus o hrdinech z okruhu kolem krále Artuše
   dvorská (kurtoazní) lyrika
  • milostná poezie
  • původ v Provence 12.st.

Dvorské eposy

 • vycházejí z antických textů a vlastních legend
 • populárním hrdinou byl Alexandr Makedonský
 • první dílo o něm – tzv. Alexandreidu – napsal francouzský mnich Gualter Castellionský
 • nejznámější německou Alexandeidu napsal Ulrich von Etzenbach, odtud se Alexandreis dostala k nám
 • dalším ústředním tématem jsou eposy o králi Artuši, rytířích kulatého stolu a svatém grálu
 • Chrétien de Troyes – Perceval, Lancelot a Tristan a Isolda

Maturitní otázky z českého jazyka: Renesance a humanismus ve světové literatuře

Rytířské romány

 • jsou napínavé a hrdina v nich často bojuje s nadpřirozenými bytostmi
 • 15. a 16. století Guillamo de Loris – Román o růži
 • Juan Ruiz – Kniha pravé lásky

Cestopisy

 • Marco Polo – Milion
 • Jean de Bourgogne – Mandevillův cestopis

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Maturitní otázky – Český jazyk: Evropská středověká literatura