Menu
StudentMag
Maturitní otázky

Maturitní otázky – Český jazyk: Evropská středověká literatura

Adéla Lišková

Adéla Lišková

19. 5. 2017

Středověk byl v dějinách velmi dlouhou dobou – trval od pádu Západořímské říše až do objevení Ameriky. Naneštěstí v této době vzniklo také spoustu literatury, kterou je potřeba umět k maturitě z českého jazyka. Přinášíme vám přehled učiva evropské středověké literatury.

Obecná charakteristika doby

  • středověk: konec antické civilizace (pád západořímské říše 476 – objevení Ameriky 1492/zveřejnění tezí Martina Luthera 1517)
  • středověk silně ovlivněn expandujícím křesťanstvím (hlavním textem je Bible)
  • podíl na vzniku feudalismu <= názor ospravedlňující nerovnosti: společenský řád je dán Bohem, člověk jej tedy nemůže změnit a musí se mu podřídit – dělení společnosti na trojí lid – duchovní, páni a poddaní
  • dvě centra literatury
    • na západě Řím (latina)
    • na východě Konstantinopol (latina)
  • centra vzdělanosti: kláštery, chrámy, školy, později hrady a od 12. st. vznikající univerzity (Sorbonna, Oxford, Cambridge)
    • pokusy Karla Velikého (konec 8. st.) a Oty Velikého (konec 10. st.) soustředit tehdejší vzdělance ve svých sídelních městech = karolinská a otonská renesance
    • gramotní byli dlouho jen kněží a mniši
  • do 11. století je drtivá většina děl psána latinsky (nebo řecky)
  • rozvoj národních jazyků začíná ve 12. století
    literatura psaná v národním jazyce je pak často zaměřená světsky
  • málo děl se zachovalo celých

Maturitní otázky – Český jazyk: Antická literatura. Přehled všeho, co musíte znát

Obecná charakteristika literatury

    • v literatuře nebyla důležitá originalita, uplatňovala se tu nápodoba (něčeho dokonalého, Boha, světců)
    • knihy byly ručně opisovány, opis často neodpovídá předloze, literatura tak vzniká sama ze sebe
    • není znám autor většiny děl, ani jejich opisů, není známa doba napsání díla
    • důležitá je symbolika (např.: bílá – nevinnost, zelená – věrnost, 7 – dokonalost, 6 – nedokonalost)
    • pro zvýraznění absolutní dokonalosti byl používán kontrast (dobro – zlo, bůh – ďábel)
    • ideálními postavami byli světec (věřil v boha, konal zázraky, je to duchovní postava) a rytíř (světská postava, byl statečný , udatný, chránil krále a vlast)
    • Základní literární památka je Bible, která obsahuje starý zákon a nový zákon – náboženský, historický, mravní význam
      • Nový zákon – 1. – 2. století, řecky, 27 knih
        • 4 evangelia (Matouš, Marek, Lukáš, Jan) – životopisy Ježíše
        • epištoly (listy apoštolů věřícím)
        • apokalypsa (zjevení sv. Jana) – konec světa, poslední soud
        • překlady
      • Starý zákon – 1400 př. Kr., hebrejsky, 39 knih, 3 oddíly
        • Tóra (nejstarší, 5 knih Mojžíšových: 1. kniha – Genesis)
        • Knihy Proroků (dějiny Izraele, skutky proroků)
        • Svaté spisy – biblické knihy (obsahují mýty Adam a Eva, Babylonská věž)

Duchovní a světská literatura

Duchovní literatura (konec 5. st. – poč. 9. st.)

  • vzdělanost a školství zpočátku v rukou církve => vznik děl hlavně s náboženskou tematikou
  • duchovní literatura byla sice ze začátku mnohem rozšířenější, s nástupem univerzit se ale její náskok zmenšoval
  • církevní směry
    • patristika – literatura círk. otců (sv. Augustin)
    • scholastika – spojení víry a rozumu (sv. Tomáš Akvinský)
  • formy:
    • legenda (o životě a činech světců;) – hlavní forma
    • lyrická píseň
    • náboženské drama (základem byly chrámové obřady, hl. velikonoční a vánoční)
    • pasionály (soubory legend)
    • hagiografie (životopisy světců)
    • traktáty (řeší náboženské otázky)
    • za účelem zprostředkování víry k lidem: kázání, modlitby, žalmy a písně
      • kázání byla prokládána krátkými příběhy neduchovního charakteru (tzv. exempla)
    • k duchovnímu písemnictví patří obřadní (liturgické) hry (vztahují se k výjevům z Bible)
    • Pašije (zpěvy z Velikonoc)
    • Hry tří Marií (dramata zobrazující nářek Panny Marie nad ukřižováním JK a jeho balzamování)
    • Mystéria (zobrazovala narození Ježíše)
    • Mirákly (zobrazovaly zázraky a morality se snažily o ponaučení)

Světská literatura ((poč. 9. st. – pol. 15. st.) 

  • hrdinské eposy (rozsáhlá vyprávění, v nichž statečný hrdina bojuje proti nepřátelům a nadpřirozeným bytostem)
  • později se z hrdinských písní vyvinuly kratší romance
  • hrdinská epika i v Rusku a na Balkáně
    • nazývají se byliny a junácké písně
  • s rozvinutím feudalismu vzniká rytíř epos, kde je hlavní hrdina rytíř, se všemi vlastnostmi ideálního rytíře (oblíbeným hrdinou je král Artuš a Alexandr Makedonský)
  • ve středověku se začíná rozvíjet dvorská lyrika (autory byli šlechtici feudálové či jejich poddaní)
    • ve Francii trubaduři a truvéři
    • v Německu minesangři
    • hlavním tématem této lyriky byla láska a milostné trápení
    • dvorští básníci často k recitování svých děl najímal žongléry, ti uměli zpívat, recitovat, hrát na nástroj, artistická čísla
  • žákovská poezie – rozverná, náměty milostné i pijácké; občas makaronština (latina kombinovaná s místním jazykem)
  • cestopisy (často byly i velmi smyšlené)
  • důležitým zdrojem informací o středověku pro dnešek byly kroniky a letopisy
  • divadelní hry: světská dramata – hry antických autorů, nehrály se v kostelech
  • frašky (komedie s nadsázkou)
  • pastýřské hry

Měšťanská literatura

  • neidealizované všední jevy, rozpory a nedostatky současného života
  • zábavnost a komika, přecházející v ironii, satiru, parodii
  • tvořeny a šířeny hlavně kleriky, studenty a žakéry
  • formy: fabliaux (komické veršované povídky), zvířecí epos (spojení bajek), drama (hráno na náměstích, trzích apod.)
  • Mastičkář
    • drama, česky, velikonoční hra (obřadní hra), píše se v národních jazycích, 14. stol., germanismy
    • mastičkář zesměšňuje prodavače hojivých mastí

Maturitní otázky z Českého jazyka: Světová próza 2. pol. 20. století

Díla evropské středověké literatury

  • mnoho původních děl středověku se nezachovalo vůbec, nebo jenom jejich část, někdy se zachovaly jen opisy
    • písař opisu přidával (či ubíral) různé části, proto opisy nejsou autentické

Duchovní literatura

  • nejslavnějším církevním dílem byla Legenda Aurea (Zlatá legenda) italského biskupa Jacoba de Voragine soubor legend, který byl často upravován pro potřeby místních kazatelů

Hrdinské eposy

  • hrdina (rytíř) v sobě spojuje náboženské i světské hodnoty (ochránce slabých, úcta k ženě)
    – dobrodružnost a exotika
    – ztrácí se vztah k historii, děje a osoby jsou smyšlené a přizpůsobené soudobým ideálům a názorům šlechty
  • Anglie – Beowulf (8. stol)
    • Děj se odehrává okolo roku 500 ve Skandinávii (Dánsko)
    • Hlavní hrdina – Beowulf, se utkává s nadpřirozenými bytostmi a stává se dánským králem
    • Text je napsán ve staroangličtině
  • Francie – písně o činech (Chanson d´geste)
    • nejčastěji se týkaly postavy Karla Velikého
      • Píseň o Rolandovi – Roland byl rytíř vedoucí zadní voj franckého vojska, který byl zradou napaden Maury. Roland je zabit a jeho smrt je pomstěna.
        • Epos byl napsán okolo roku 1100.
        • o hist. události bitvy u Zaragozy
        • oslava statečnosti a věrnosti
        • pohádkové motivy (Durandalův kouzelný meč, Olifantův kouzelný roh)
  • Španělsko – Píseň o Cidovi (12. stol)
    • zobrazuje šlechtice, který bojoval proti Maurům a proti šlechticům, zrazujících krále
    • šp. národní hrdina v bojích proti Maurům
  • Německo – Píseň o Nibelunzích (13. stol)
    • Poklad Nibelungů, činy a zabití Siegfrieda a vyvraždění burgundského královského rodu.
  • Skandinávie – Edda (13. stol)
    • Hlavním hrdinou je zde Sigurd
    • Edda (mladší) – Snorri Sturlson – Dílo má na rozdíl od starší Eddy naučný význam.
  • Rusko
    • básně o bohatýrech, tzv. byliny (zachycují šíření křesťanství, boje knížat mezi sebou i proti Tatarům)
      • nejznámější je bylina o Iljovi Muromci
    • Slovo o pluku Igorově (hrdinský epos, 12. století)
      • existují názory, že jde o podvrh vyprávějící o tažení knížete Igora proti Polovcům.
  • Balkán – junácké písně
    • mj. o bojích proti turkům
    • Píseň o kralevici Markovi

Dvorská lyrika

  • v jižní Francii
  • texty vytvářeli lidé služební feudálovi, nebo sami feudálové (viz výše
  • témata: láska, milostné trápení
  • trubadúři: vévoda Vilém z Poiters, Bentrans de Born
  • minnesangři: Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach
  • v Čechách se tito lidé nazývali žakéři
  • Keltové: Tristan a Izolda
    • bretonský cyklus o hrdinech z okruhu kolem krále Artuše
      dvorská (kurtoazní) lyrika
    • milostná poezie
    • původ v Provence 12.st.

Dvorské eposy

  • vycházejí z antických textů a vlastních legend
  • populárním hrdinou byl Alexandr Makedonský
  • první dílo o něm – tzv. Alexandreidu – napsal francouzský mnich Gualter Castellionský
  • nejznámější německou Alexandeidu napsal Ulrich von Etzenbach, odtud se Alexandreis dostala k nám
  • dalším ústředním tématem jsou eposy o králi Artuši, rytířích kulatého stolu a svatém grálu
  • Chrétien de Troyes – Perceval, Lancelot a Tristan a Isolda

Maturitní otázky z českého jazyka: Renesance a humanismus ve světové literatuře

Rytířské romány

  • jsou napínavé a hrdina v nich často bojuje s nadpřirozenými bytostmi
  • 15. a 16. století Guillamo de Loris – Román o růži
  • Juan Ruiz – Kniha pravé lásky

Cestopisy

  • Marco Polo – Milion
  • Jean de Bourgogne – Mandevillův cestopis

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Maturitní otázky – Český jazyk: Evropská středověká literatura