Menu
StudentMag
Maturitní otázky

Maturitní otázky – Český jazyk: Antická literatura. Přehled všeho, co musíte znát

Adéla Lišková

Adéla Lišková

10. 9. 2017

Illias a Odyssea, Král Oidipus či Oresteia – straší vás tato jména ve snech? S námi se maturity z českého jazyka bát nemusíte. Připravili jsme pro vás maturitní otázku Antická literatura, kde najdete vše, co potřebujete ke zkoušce znát.

Obecná charakteristika

 • 8. stol. př.n.l. – 5. stol.n.l., starověk, oblast Středomoří
 • antiqus- starý, starobylý (z latiny)
 • vzniká v rámci kultury antického Řecka a Říma
  • základy evropské vzdělanosti – věda, filosofie, literatura, výtvarné umění
  • výhodná poloha – příznivé klimatické podmínky, rozhraní tehdejších vyspělých kultur
  • Řecko podmaněno Římany, nicméně ti převzali a rozvíjeli řeckou kulturu
 • úsilí o všestranný rozvoj člověka= KALOKAGHATIE – soulad tělesné krásy a dobrých vlastností
 • vymezují se literární žánry, vyjadřovací formy, význam rétoriky (soutěže)
 • 476- rozpad Západořímské říše, konec starověku a nástup středověku

Řecká literatura

 • význam polyteistického náboženství, bohové s lidskými vlastnosti
 • postavy: olympští bohové (Zeus, Héra, Afrodita, Áres, Artemis), polobozi, nižší bohové, ninfy a obludy

Členění období:

 • archaické  (8. – 6. stol. př. n. l.)
 • attické (5.- 4. stol. př. n. l.)
 • helénistické (4.- 1. stol. př. n. l.)

1. Archaické období

 • význam ústní literatury – šíření potulnými pěvci a vypravěči, později písemná podoba

Eposy a bajky

 • Homér
  • slepý básník, náročné texty, mnoho postav (pochyby, zda je skutečným autorem)
  • eposy Illias a Odyssea (jsou mu připisovány)
   • nejstarší literární památky, vycházejí z mýtických představ o světě, odrážejí i skutečné historické události
   • odehrává se v krátkém časovém úseku několika desítek dní, o událostech se dozvídáme z vyprávění, mnoho postav, hl. hrdinové charakterizovaní přídomky, částečně veršované

Illias: vypráví o obléhání Tróje(ř. Illion), – poslední dny před dobytím Tróje, důraz na boje a fyzickou sílu, řecký hrdina Achilles je uražen jednáním Agamemnonovy armády, odeberou mu krásnou válečnou zajatkyni, Achilles odmítá bojovat i přes prosby svého přítele Patrokla => přesila Trojanů, Patrokles se oblékne do Achillovy zbroje a chce je zastavit, ale je zabit Hektorem, synem trojského krále. Achilles zasažen smrtí přítele, svede vítězný boj s Hektorem a jeho tělo vláčí před trojskými hradbami.

Odyssea: o návratu krále Odyssea z války, dobrodružné putování, důvtip Odyssea, na zpáteční cestě dobrodružství(utká se s kyklopem Polyfémem, pobývá u čarodějnice Kirké, sestoupí do podsvětí…), Odysseus vypráví

 • Hesiodos
  • básník, epos Práce a dny – osobní projevy a morální úvahy
 • Ezop
  • otrok, historicky nedoložená postava stejně jako Homér
  • Ezopovy bajky
   • bajka = alegorické vyprávění ve verších nebo próze, které má přinášet mravní ponaučení, poselství, výchovný charakter, postavy většinou zvířata
   • O lišce a vráně – hladová liška lichotí vráně, aby dostala sýr, vrána se pyšní, liška jí řekne, jestlipak umí také zpívat, když je tak krásná, vráně vypadne sýr

Maturitní otázky – Český jazyk: Evropská středověká literatura. Přehled potřebného učiva

Lyrika

 • sílící řecký individualismus
 • uplatnění Solonových reforem (omezení moci aristokracie, lid má možnost zastávat politickou funkci v obci)
 • sólové nebo sborové přednášení za doprovodu hudby
 • Sapfó – básnířka, milostná a svatební poezie, píše o lásce žen k ženám, milostné básně věnované Afroditě, poezie doprovázena hudbou, ostrov Lesbos, zřízení domu Múz
 • Anakreon – pijácké a milostné verše, rozverné, ženy, víno zpěv, anakreonská poezie oblíbená na poč. 18. stol.
 • Pindaros – sborová lyrika, oslavuje bohy, tehdejší vládce, aristokraty, olympijské vítěze

2. Attické období

 • centrum Atény, přínos- rozvoj dramatu

Drama

 • obřadní hry na oslavu boha Dioníza (bůh vína), vyvinula se komedie a tragédie
 • předvádění her mělo ráz masových podívaných, závod básníků
 • původně 3 dny pro tragédie a 4. den komedie
 • nejprve vznikaly tragédie (5. stol.př.n.l.)
 • Aischylos
  • asi 90 her, tragédií a satirických balad (je známo 82 názvů)
  • autor trilogie- ORESTEIA (vyprávění o Orestově pomstě matce a jejímu milenci za vraždu jeho otce, spor o jeho vinně řeší bohyně Athéna)
  • UPOUTANÝ PROMETHEUS (byl potrestán za krádež ohně přikováním ke skále, orel mu každý den vyklobával játra, nakonec byl vysvobozen)
 • Sofokles
  • 120 her, úplně se dochovalo 7 tragédií, popisuje jedince, kteří jsou zničeni za to, že přecenili své síly, složitější postavy než u Aischyla
  • KRÁL OIDIPUS- (thébský král Oidipus, syn Lai a Iokasta, zabil svého otce, za ženu si vzal svou matku-osud, slepý odešel ze své země)
  • ANTIGONA- (Oidipova dcera, proti zákazu pohřbila svého bratra= odsouzena k smrti)
  • ELEKTRA- (sestra Orestea vypravuje o přípravě pomsty vraždy svého otce)
 • Euripides
  • 17 úplných tragédií, zájem o jedince- tragický konflikt přesouvá do nitra člověka, větší úlohu než dříve má láska, vyzdvihuje kladné vlastnosti člověka
  • MÉDIA- (manželka Iasona z lásky nechá rozsekat a uvařit Pélia, protože zabil Iasonova otce, utečou do Korintu, Iason se zamiluje do Kreusy, Médea zavraždí Kreusu a své a Iasonovy děti)
  • IFIGENIE V AULIDĚ, IFIGENIE NA TAURIDĚ- (Ifigenie je dcerou krále Agamemnova, který poranil laň patřící Artemis- dělala potíže při odjezdu do Tróji, Ifigenie se obětovala, ale Artemis ji zachránila a učinila ji kněžnou v Tauridě)

Maturitní otázky z Českého jazyka – Národní obrození

Komedie

 • vznikly o půl století později než tragédie
 • Aristofanes
  • reagují na soudobé události politického a kulturního světa Atén
  • ŽÁBY- vysmívá se literárním snobům a útočí proti Euripidovi

Řečnictví

 • velký rozvoj – soudní, politické, epideitické (oslava funkce)
 • Demonsthenes
  • politický řečník, řeči proti Filipovi Makedonskému= FILIPIKY

Filozofie

 • Platón
  • přinesl na nejvyšší stupeň uměleckosti filozofický dialog
  • ÚSTAVA- obraz ideální společnosti, kde vládli filozofové, obsahuje Obraz o jeskyni
 • Aristoteles
  • žák Platóna, učil Alexandra Makedonského (Velikého)
  • POETIKA- nedochoval se celý, nauka o básnictví
  • RÉTORIKA- nauka o řečnictví
 • Sokrates
  • učitel Platóna, nedochoval se žádný spis, ale myšlenky a názory známe z děl jeho současníků, své žáky vedl k mravnosti a kladením otázek se snažil, aby poznali pravdu
  • odsouzen k smrti, že kazí mládež a neuznává stání božstvo.

3. Helénistické období

 • po ovládnutí Řecka Alexandrem Makedonským
 • hlavním střediskem vzdělanosti Alexandrie, zájem o lidské soukromí literatura se obrací k tématům rodinným, snaží se zobrazit individuální rysy
 • vyumělkovanost a výrazová strojenost literárních děl svědčí o úpadku literatury
 • Nová komedie – Menandros
 • Poezie – Theokristos 
  • tvůrce pastýřských idyl, jeho básně ovlivňovaly poezii v Evropě do konce 18. století

Římská literatura

 • není tak bohatá a původní jako Řecká, dlouho přebírali z řecké kultury témata a útvary
 • nejdříve ústní slovesnost- neovlivňovala tolik písemnictví
 • v období kdy se Řím rozléhal po celé Itálii, byla vyvinuta otrokářská společnost
 • Římané rozšířili antiku po celé Evropě
 • vycházeli z helénistické kultury

Členění období: 

 • stará doba (3.- 2. stol. př. n. l.)
 • klasická (do 1. stol. př. n. l.)
 • postklasická (do 5. stol. n. l.)

1. Stará doba

 • překládají se řecká dramata a Odyssea, helénistické komedie
 • Plautus, Terantius- navázali na helénistickou novou komedii
 • Plautus
  •  oblíbené u římského obyvatelstva, fraškovité rysy
  • nejlepší charakter postava prohnaného otroka a naduté krupky
  • některé hry ovlivnili Moliera a Shakespeara
  • příběhy z denního života (zamilovaní mladíci, dívky v otroctví, zklamaný otec)
  • psal živým hovorovým jazykem
  • VYCHLOUBAČINÝ VOJÁK
  • KOMEDIE O HRNCI
 • Terantius
  • hry byly vážné, blíží se dnešní činohře, méně oblíbený než Plautus
  • v hrách líčí otroky a jejich milostné problémy
  • SEBETRAPIČ
  • TCHYNĚ
  • DÍVKA Z ANDRU

2. Klasická doba

 • zlatá doba= vrchol
 • navázala na helénistickou tvorbu- próza, vysoká úroveň řečnictví
 • Titus Livius
  • psal historickou prózu
  • OD ZALOŽENÍ MĚSTA- sepsal celé Římské dějiny od nejstarších dob až do 9. stol., časté dialogy, není příliš hodnověrný (neopírá se o skutečné dějiny)

Maturitní otázky z Českého jazyka – literatura doby husitské

Řečnictví

 • Cicero
  • přední představitel řečnictví, nejvýznamnější filozof antického Říma
   • logická skloubenost, patřil mezi významné poslední ideology římské republiky
   • jazyk pokládán za vzorný, dokonalá latina= „Cicerotská latina“ plně doceněn až v období renesance a humanismu, za vzorný byl pokládán zejména jeho sloh
   • popisuje myšlení helénistických filozofů
   • velký důraz a morálku a etiku
   • O POVINNOSTECH
   • O HRANICÍCH DOBRA A ZLA
   • CAESAR- věcný až strohý sloh
   • ZÁPISKY O VÁLCE GALSKÉ- paměti

Lyrika

 • opírala se o helénistickou literaturu
 • Catulus
  • básník vnitřních rozporů
  • píše o lásce k dívce Lesbii
  • „odi et amo“ (nenávidím a miluji)- proslulé rčení
  • BÁSNĚ
 • Vergilius
  •  podporoval římské impérium (podporován císařem)
  • považován za největšího římského básníka součastníky i ve středověku
  • vycházel z helénistické poezie
  • ZPĚVY PASTÝŘSKÉ- poezie (Theokritos)
  • ZPĚVY ROLNICKÉ- poezie
  • ANEIS- epos z historie římského národa
   • hlavní hrdina Aneis, který utekl z hořící Tróje, prožívá na moři mnohá dobrodružství než se dostane do Itálie (na motiv Odyssey), v povodí řeky Tiber položil základy Římského státu
 • Ovidius
  • vypovězen z Říma císařem Augustem, v Rumunsku prožil poslední léta života, chtěl se vrátit k rodině a přátelům (nikdy se mu to nepovedlo)
  • ŽALOZPĚVY- psal při cestě do vyhnanství
  • verše jsou svěží, plné fantazie, píše spontánně
  • pokládán za nejnadanějšího básníka
  • PROMĚNY (= METAMORFÓZY)- vrchol jeho díla
  • zpracoval 250 řeckých a římských bájí, společným rysem jsou proměny, nejčastějším námětem je láska
  • sbírky milostné poezie- UMĚNÍ MILOVAT
  • LÁSKY
 • Horatius
  • bojoval za Římskou republiku, později se přiklonil k císařství (mír a pořádek)
  • BÁSNĚ- sbírka
  • LISTY PISANŮM- poezie i po teoretické stránce

Maturitní otázky z českého jazyka: Renesance a humanismus ve světové literatuře

3. Postklasická doba

 • Seneca
  • filozof, spisovatel i básník
  • vychoval císaře Nerona
  • tvůrce patetické tragédie- postavy marně zápasí s neúprosným osudem, proti kterému můžou čelit jen silou své vůle
  • divadelní hry- FÁDRA
  • MEDEA
  • LISTY LUCILIOVI- nejčtenější kniha
 • Taucitus
  • historik
  • GERMÁNIA- popsal život a mravy germánských kmenů a keltské obyvatelstvo žijící na našem území
  • HISTORIE; ANNÁLY- líčí dobu císařství po smrti Augusta, kriticky se staví k despotismu
 • Petronius
  • působil na dvoře císaře Nerona, funkce poradce pro věci vkusu
  • SATIRIKON- satirický román dochován ve zlomcích, parodie na milostné romány, plný humorných a erotických motivů, kritika špatných vlastností

Ohodnoťte tento článek:
4,6
Právě čtete

Maturitní otázky – Český jazyk: Antická literatura. Přehled všeho, co musíte znát