Menu
StudentMag
Kariéra pro studenty

Přerušení studia na VŠ: Dobré načasování může vaší kariéře prospět

Redakce

Redakce

21. 5. 2018

V životě každého studenta může nastat situace, kdy potřebuje přerušit studium na vysoké škole. Ať k tomu máte jakýkoli důvod, poradíme vám, jak podat žádost o přerušení studia.

O dočasné přerušení studia můžete zažádat z mnoha důvodů: závažné zdravotní či rodinné problémy nebo třeba studijní pobyt v zahraničí.

Přerušení studia ze zdravotních důvodů je třeba doložit, stejně tak i přerušení ze sociálních důvodů.
Do celkové doby studia se přitom započítává i doba přerušení vysoké školy. Výjimkou jsou případy přerušení studia, třeba z důvodu těhotenství – uznaná doba rodičovství.

Podmínky pro schválení žádosti jsou vyvěšeny ve studijních plánech některých fakult. Než se tedy pro přerušení rozhodnete, zkontrolujte, zda na něj máte doopravdy nárok.

Jak napsat žádost o přerušení studia?

Žádost o přerušení studia se podává v oficiální formě na studijní oddělení. Vysoké školy mají často vlastní formulář, který najdete na webu své fakulty.

Přerušení studia vzor:

(Hlavička: vaše adresa, typ studia, studijní obor, zahájení studia, adresa příjemce)

Žádost o přerušení studia

Vážení,

žádám o přerušení studia od… do… z důvodu…

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

Vlastnoruční podpis

Tento vzor můžete využít, pokud faktulta nemá žádný vlastní.

K žádosti se následně vyjádří studijní oddělení, katedra, děkan a rektor.

Po schválení přerušení automaticky přestáváte být studentem školy. Tím pádem nesmíte nadále využívat studentské výhody jako třeba slevy na dopravu nebo ubytování na koleji.

Rozhodnutí o přerušení studia nabývá právní moci po 30 dnech ode dne doručení, případně den po tom, co se student vzdá nároku na odvolání. Údaj o přerušení studia se zanáší do informačního systému až po nabytí právní moci.

Dnem opětovného zápisu do studia je vždy první den semestru, který následuje po termínu konce přerušení studia. Student pak má povinnosti příslušného studijního plánu jeho studijního programu.

Jak probíhá zápis na vysokou školu? Poradíme vám, na co nezapomenout

Přerušení studia UK

Pokud chce student přerušit studium na Univerzitě Karlově, podává písemnou žádost (příslušný formulář fakulty), podmínky se mohou mírně lišit (podle příslušné fakulty). Pokud se nejedná o velmi závažné, hlavně zdravotní, důvody, je možné lze studium v bakalářském a magisterském studijním programu přerušit nejdříve potom, co byl ukončen první úsek studia (podobně je tomu i u ostatních vysokých škol). Pokud máte zájem o přerušení studia na konci akademického roku, jsou nutné splněné podmínky pro postup do dalšího roku studia.

Přerušení studia MUNI

Studium na Masarykově univerzitě se dá přerušit podle podmínek v čl. 13 Studijního a zkušebního řádu. Přerušení je možné, pokud splňujete podmínky zápisu do dalšího semestru a máte hotov minimálně jeden semestr. Pokud toto nesplňujete, předává se posouzení žádosti o přerušení děkanovi. Studium se dá přerušit vždy na celé semestry. Začátkem přerušení je den doručení žádosti na fakultu, pokud se jedná o nárokové přerušení.

Přerušení studia VŠE

Studia na VŠE v Praze může děkan schválit základě žádosti studena přerušení studia (i opakovaně). Podává se ihned poté, co nastanou důvody pro přerušení studia. Opět je třeba splnit obvyklé podmínky.

Jak ukončit studium na VŠ

Ukončit studium na vysoké škole se dá kdykoliv. Není k tomu potřeba žádné schválení nebo uzavření alespoň prvního semestru. Podává se pouze Oznámení o zanechání studia a formulář má k dispozici každá vysoká škola.

Formulář na ukončení studia na vysoké škole může vypadat podobně:
Číslo studenta:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Stupeň:
Forma studia:
Ročník/semestr:
Program:
Obor:
Specializace:
Žádost
Odůvodnění žádosti:
Datum
Podpis studenta

Po podepsání už jen odevzdáte na studijním oddělení. Pak studium končí. Důležité je vědět, že ukončení studia se nedá odvolat a nemůžete se vrátit. Pokud si nejste jisti, je určitě vhodnější přerušení studia, kdy si vše ještě můžete rozmyslet. Následující měsíc po odevzdání oznámení o ukončení studia už také bude třeba odvádět zálohy na zdravotní pojištění. Další možností je registrace na úřadě práce, pokud byste nemohli sehnat práci.

Ukončení studia na VŠ. Vyřízení žádosti trvá pouze několik dnů

Přerušení studia na střední škole

Střední školu můžete přerušit, pokud jste splnili povinnou školní docházku, což je 9 let ve škole, maximálně do konce školního roku, kdy vám bude 17 let. Přerušení je možné nejvýše na dva roky. Po tuto dobu byste nebyli žáky školy. Po návratu do školy pak člověk pokračuje v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno. Možné je postoupit do vyššího ročníku. Nutný je přitom souhlas ředitele školy a prokázání příslušných znalostí. Také je možné na žádost ukončit přerušení vzdělávání i dříve, než jste měli původně v úmyslu, pokud tomu nebrání závažné důvody jako je třeba překročení nejvýše povoleného počtu žáků ve třídě nebo ve škole.

O přerušení si můžete zažádat sami, případně pokud vám ještě nebylo 18, pak vaši rodiče. Vždy je nutné žádat písemnou formou, adresovanou řediteli vaší školy. Pokud žádost podává zákonný zástupce nezletilé osoby, má žádost obsahovat také souhlas žáka.

Přerušení studia na střední škole vzor

Na žádost má většina středních škol formulář, který vypadá podobně:
Jméno a příjmení žáka:
Datum narození:
Bydliště:
Ročník:
Obor:       kód:
Odůvodnění žádosti:
V      dne
Podpis žadatele
Podpis zákonného zástupce (u nezletilých žáků)

O žádosti rozhoduje ředitel střední školy, který posoudí důvody uvedené v dokumentu, a pak rozhodne, jestli žádosti vyhoví nebo ne. Pokud ředitel školy vyhoví, sepíše o této skutečnosti písemné potvrzení. Jeho součástí je také uvedení doby, na kterou se přerušení vzdělávání povoluje. Také pokud rozhodne negativně, vydá ve správním řízení rozhodnutí o nepovolení přerušení vzdělávání.
Jestliže bude výsledek záporný, můžete, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepovolení přerušení vzdělávání, podat odvolání adresované řediteli školy. O odvolání pak rozhoduje příslušný krajský úřad.

Žádosti o přerušení vzdělávání musí ředitel vyhovět, pokud se jedná o žákyni z důvodu těhotenství a mateřství, pokud praktické vyučování probíhá na pracovištích nebo se týká prací zakázaných těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu, případně jestliže vyučování (podle lékařského posudku) ohrožuje těhotenství těhotné ženy.

Důležitý také je fakt, že při přerušení se příslušná osoba pro účely zdravotního pojištění, pojistného na sociálním zabezpečení nebo státní politiku zaměstnanosti nepovažuje za žáka.

Pokud jste dostali výhodnou pracovní nabídku, která přichází jednou za život, byl by hřích nedat jí přednost. Vysoká škola se koneckonců dá dostudovat i později.

Máte zkušenosti s přerušením studia? Podělte se v naší diskuzi pod článkem.

Ohodnoťte tento článek:
3
Právě čtete

Přerušení studia na VŠ: Dobré načasování může vaší kariéře prospět