Menu
StudentMag
Maturitní slohová práce

Jak napsat formální dopis, se kterým u maturity zazáříte

Redakce

Redakce

1. 3. 2022

Může se vám stát, že jedním z témat maturitní slohové práce bude formální dopis. Poradíme vám, jak ho napsat, abyste za něj získali plný počet bodů.

 Co je to formální dopis?

Je to dopis, jehož adresátem je osoba, ke které chováte formální respekt, tedy například učitel, úředník, starosta nebo nadřízený. Naopak, pokud je adresátem kamarád nebo příbuzný, budete psát dopis neformální neboli osobní.

Mezi formální dopisy patří úřední dopisy (žádosti, stížnosti, otevřený dopis nebo petice), stejně jako dopisy obchodní (nabídka, poptávka, objednávka, reklamace, urgence nebo upomínka).

Formálním dopisem je také motivační dopis, který se píše při žádosti o zaměstnání. Každý z těchto dopisů má svá specifická pravidla pro psaní, některé věci však mají společné.

Jaký zvolit jazyk psaní?

U formálního dopisu je třeba používat spisovný jazyk a vyvarovat se hovorových výrazů, zejména vulgarit. Vyjadřujte se slušně a zdvořile, pozor na pravopisné chyby. Důležité je objektivní, stručné a obsahově přesné vyjadřování. Je tedy nezbytné si před psaním ujasnit, co chcete dopisem sdělit a čeho chcete dosáhnout poté, co si adresát dopis přečte. Omezte se pouze na nejrelevantnější informace.

Pro lepší porozumění je vhodné volit kratší věty a souvětí a také kratší odstavce. Text by neměl obsahovat cizí slova a odborné termíny, kterým by příjemce nemusel rozumět, totéž se týká zkratek.

V praxi by délka dopisu neměla přesáhnout jednu stránku, u maturity se ale řiďte požadovaným počtem slov.

Zvládněte maturitní slohovou práci na jedničku. Víme, jak probíhá

Jaké má mít formální dopis náležitosti?

Jakýkoliv formální dopis by měl, dle normy ČSN 01 6910, splňovat tyto náležitosti:

  1. Adresa odesilatele – v případě dopisu fyzické osoby právnické osobě se vždy uvádí první, u právnické osoby může být adresa v hlavičce dopisu nebo v patě stránky.
  2. Adresa příjemce
  3. Místo a datum – místo odeslání se uvádí v 1. pádě, mezi místem a datem se nepíše čárka, měsíc se přednostně vyjadřuje číselně (Praha 11. 4. 2018).
  4. Předmět dopisu – heslovité vyjádření jeho obsahu, například Žádost, Stížnost nebo Nabídka
  5. Oslovení – každý dopis začíná oslovením v 5. pádě, pokud příjemce neznáme, napište Vážení, pod oslovené se vkládá mezera o výšce jednoho řádku.
  6. Text dopisu – tvary osobních a přivlastňovacích zájmen Vy, Vám, Váš pište jako vyjádření úcty a zdvořilosti vždy s velkým počátečním písmenem, ať oslovujete jednotlivce nebo skupinu osob. (Text se zarovnává vlevo nebo do bloku, mezi odstavci jsou jednořádkové mezery, nad závěrečný pozdrav se také vkládá mezera.)
  7. Podpis – píše se vlevo. Za nevětným rozloučením (například S pozdravem), se nepíše čárka.
  8. Počet příloh, případně počet kopií – upozornění na přílohy se uvádí pod posledním řádkem textu (s mezerou 1-3 řádky) a vyznačí se tučně. Přílohy lze uvést údajem o jejich počtu, přímo je vyjmenovat (při malém počtu) nebo je vyjmenovat na jednotlivých řádcích pod nadpisem Přílohy vyznačeným tučně bez dvojtečky. Existuje-li více kopií, uvede se pod tučný nadpis Kopie bez dvojtečky výčet adresátů.

Jak napsat stížnost? Dbejte na formální stránku a buďte zdvořilí

Ukázka formálního dopisu

Ferdinand Karásek
Bezručova 17
256 01 Benešov

Městský úřad Benešov
Odbor Životního prostředí
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

Benešov 8. 3. 2018

Oznámení o kácení stromů

Vážení,

oznamuji Vám, že v průběhu měsíce března bude na mém pozemku v ulici Bezručova 17 provedeno kácení čtyř vzrostlých listnatých stromů.

Důvodem kácení je jejich špatný stav daný stářím, který při větru a námraze ohrožuje chodce.

Kácení bude provedeno odbornou firmou Zahradnictví Bohoušek v období vegetačního klidu stromů. Budou při něm přijata všechna bezpečnostní opatření, aby se předešlo případným zraněním. Společnost Zahradnictví Bohoušek zajistí i následné odklizení dřeva a jeho ekologickou likvidaci.

V průběhu následujícího roku plánujeme na stejném místě vysadit stromy nové.

S ohledem na dlouhodobě špatný stav stromů, který se po letošní zimě ještě zhoršil, předpokládám, že proti jejich pokácení nebudete mít námitky.

S pozdravem

Vlastnoruční podpis Ferdinanda Karáska

Odborné zhodnocení stavu stromů

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Jak napsat formální dopis, se kterým u maturity zazáříte