Menu
StudentMag
Studium

Co je to rigorózní práce a rigorózní zkouška? Potřebujete je k získání malého doktorátu

Adéla Lišková

Adéla Lišková

9. 7. 2017

K získání prakticky každého akademického titulu je potřeba sepsání kvalifikační práce a složení závěrečné zkoušky. Mezi ty patří i rigorózní práce a rigorózní zkouška. Kdo je musí sepsat, respektive složit?

Rigorózní zkouška – co to je

Rigorózní zkouška je jedním z typů státní závěrečné zkoušky, kterou lze skládat v rámci vysokoškolského studia. Složit ji musí ti, kteří chtějí získat tzv. malý doktorát. Naproti tomu k získání velkého doktorátu je potřeba složit státní doktorskou zkoušku. Konkrétní podmínky pro složení rigorózní zkoušky si určuje sama fakulta, respektive její děkan.

Rigorózní práce – co to je

Součástí rigorózní zkoušky je standardně kromě jedné či více ústních zkoušek také obhájení sepsané rigorózní práce (pro získání velkého doktorátu v rámci státní doktorské zkoušky je pak třeba sepsat a obhájit disertační práci). Podmínky pro vypracování rigorózní práce stanovuje vysoká škola, respektive příslušná fakulta, ovšem oproti diplomové práci jde většinou o delší práci co se týče rozsahu a hodnotnější práci co se týče vědeckého přínosu.

Rigorózní zkouška – kdo jí skládá

Rigorózní zkoušku mohou skládat pouze absolventi magisterského studijního programu, kteří získali titul magistr (Mgr.), kteří usilují o jeden z následujících titulů:

  • doktor práv (JUDr.) – obor právo
  • doktor filozofie (PhDr.) – obory společenskovědní, humanitní a pedagogické
  • doktor přírodních věd (RNDr.) – obory přírodovědecké
  • doktor farmacie (PharmDr.) – obor farmacie
  • licenciát teologie (ThLic.) – obor katolické teologie
  • doktor teologie (ThDr.). – obory evangelické i husitské teologie

Specifické postavení pak mají některé lékařské obory, kde je rigorózní zkouška klasickou státní zkouškou, kterou se zakončuje magisterský studijní program. Jedná se o obory všeobecné lékařství, obor zubní lékařství a veterinární lékařství a hygiena. Po úspěšném složení rigorózní zkoušky v těchto oblastech lze pak získat následující tituly:

  • doktor medicíny (MUDr.) – obor všeobecné lékařství
  • doktor veterinární medicíny (MVDr.) – obor veterinární lékařství a hygiena
  • doktor zubního lékařství (MDDr.) – obor zubní lékařství

Sepsání a následná obhajoba rigorózní práce pak součástí státní závěrečné zkoušky být může a nemusí (ze zákona povinná není) – záleží tedy na akreditaci příslušného studijního oboru.

Rigorózní zkouška a akademické tituly

Akademické tituly, které jsou získány po úspěšném složení rigorózní zkoušky, nahrazují původní magisterské tituly absolventů (pokud se nejedná o lékařské obory, kde je není nutné předtím získat), přesněji řečeno již nejsou uváděny u jména. Je tomu tak proto, že rigorózní řízení spadá pod úroveň nikoli doktorskou, ale magisterskou. To je také důvod, proč jsou tyto tituly označovány jako malý doktorát.

Naproti tomu doktorské řízení, v rámci kterého je skládána doktorská zkouška a obhajována disertační práce, již spadá pod doktorskou úroveň. Doktorské tituly, tedy velké doktoráty, pak magisterské tituly nenahrazují – u jména akademika jsou uváděny oba tituly.

Ohodnoťte tento článek:
4,8
Právě čtete

Co je to rigorózní práce a rigorózní zkouška? Potřebujete je k získání malého doktorátu