Menu
StudentMag
Pravopis

Jak nechybovat při určování slovesné třídy? Po tomto návodu se nespletete

Lukáš Houdek

Lukáš Houdek

13. 2. 2018

Určování slovesných tříd zamotá hlavu kdejakému studentovi. Také si nikdy nejste jistí, jak ke které třídě sloveso zařadit? Přinášíme návod, s nímž už se nespletete.

Slovesné třídy se rozdělují do pěti skupin. Abychom pochopili, proč se takto člení, vyjasněme si, co znamená termín koncovka. Ta se totiž připojuje k základu slova a mění se při časování. Právě proto je důležitá pro určení slovesné třídy.

Rozlišení koncovek

Vytvořme tvar přítomného času 3. osoby čísla jednotného (on, ona, ono) a zmíněnou koncovku vyčleňme. Například slovo „nést“ rozdělíme na „nes-e“, koncovka je -e. Na základě tohoto zjištění dojdeme k poznatku, že najdeme pět základních skupin: zakončení nae, -ne, -je, , . Jedná se o 5 slovesných tříd v užívaném pořadí.

Systém je však složitější. V rámci jednotlivých tříd ještě rozlišujeme vzory. Začněme asi nejsložitější skupinou.

1. slovesná třída

První slovesná třída má vzorů pět: nese, bere, maže, peče a tře (někdy uváděno umře). Pro jejich rozlišení si je rozdělme na měkké a tvrdé. Tvrdé mají před koncovým -e tvrdou či obojetnou souhlásku (vzory nese a bere), měkké zase měkkou souhlásku (maže, peče a tře).

Pro následné tvoření u tvrdých vzorů nám pomůže minulý čas ve 3. osobě čísla jednotného rodu mužského. Tvary „nesl“ a „bral“ určíme tak, že odtrneme koncové -l. Vznikne nám „nes-“ a „bra-“ a právě toto zakončení před -l rozhoduje, zda slovo přiřadíme ke vzoru nese či bere.

Druhou část tvoří maže, peče a tře. Opět vytvoříme minulý čas pro 3. osobu rodu mužského a vycházíme z tvarů „mazal“, „pekl“ a „třel“. Rozhodující je stejně jako u vzorů tvrdých zakončení před -l. Určení nám tedy pomohou zjistit tvary „maza-“, „pek-“ a „tře-“.

Příklad: slovo „růst“ ve 3. osobě čísla jednotného pro přítomný čas zní roste, jde tedy o 1. třídu. V minulém čase vytvoříme tvar rostl, po odtržení -l je slovo zakončeno na tvrdou souhlásku, jedná se tedy o vzor nese.

Jak určit slovesnou třídu? Přečtěte si návod, se kterým se nespletete

2. slovesná třída

Zde rozlišujeme vzory tři: tiskne, mine a začne. Postup je podobný jako v předcházející skupině. Po vytvoření minulého času ve 3. osobě čísla jednotného mužského rodu nám vzniknou tvary „tiskl“, „minul“ a „začal“. Upozorňujeme, že tvary „tisknul“ a „začnul“ nespadají do spisovné češtiny, ačkoliv jsou v nynějším jazyce velmi frekventované.

Následně odtrhneme koncové -l a slova zařaďme dle zakončení na „tisk-“, „minu-“ a „zača-“.

Příklad: slovo „propíchnout“ ve 3. osobě čísla jednotného pro přítomný čas je propíchne, jde tedy o 2. třídu. V minulém čase vytvoříme tvar propíchl, po odtržení -l je slovo zakončeno na souhlásku, jedná se tedy o vzor tiskne.

3. slovesná třída

Tato třída je již podstatně jednodušší. Rozhodujeme se v ní mezi dvěma variantami: vzory kryje a kupuje. Opět vytvoříme minulý čas 3. osoby čísla jednotného mužského rodu a odtrhneme -l. Vznikne nám tedy „kry-“ a „kupova-“. Zejména zakončení na -ova je u řady slov typické, a tak s určením III. třídy by problémy být neměly.

Příklad: slovo „zapisovat“ ve 3. osobě čísla jednotného pro přítomný čas zní zapisuje, jde tedy o 3. třídu. V minulém čase vytvoříme tvar zapisoval, po odtržení -l je slovo zakončeno na -ova, jedná se tedy o vzor kupuje.

Shoda podmětu s přísudkem: Pravidla psaní i/y v koncovkách sloves

4. slovesná třída

Čtvrtá skupina slov mírně stoupá se svou obtížností, jelikož přecházející postup ne zcela dostačuje. Částečně ale pomoci může. Když uvážíme všechny tři vzory (prosí, trpí a sází) a vytvořme tedy minulý čas pro 3. osobu čísla jednotného mužského rodu a odtrhněme -l. Vznikají tvary „prosi-“, „trpě-“ a „sáze-“. U vzoru prosí problémy nenacházíme. Ovšem trpí a sází zatím není dostatečně rozlišeno, jelikož rozdíl mezi „e“ a „ě“ nemusí vždy platit.

V tomto ohledu je nám nápomocen rozkazovací způsob. Pokud jej vytvoříme pro 2. osobu čísla jednotného, vzniknou tvary „trp“ a „sázej“. Právě poté můžeme čtvrtou slovesnou třídu uzavřít.

Příklad: slovo „rozumět“ ve 3. osoěa čísla jednotného pro přítomný čas je rozumí, jde tedy o 4. třídu. V minulém čase vytvoříme tvar rozuměl, po odtržení -l je slovo zakončeno na a rozkazovací způsob zní rozuměj, jedná se tedy o vzor sází.

Přinášíme 8 slovesných vazeb v češtině, ve kterých nejčastěji chybujeme

5. slovesná třída

Tato třída je vývojově nejmladší, a proto nejsnazší. Rovněž je velmi produktivní. Rozlišujeme v ní jen jediný vzor (dělá), a tak se při rozřazení splést nemůžeme. Často také přebírá některá slovesa z 1. slovesné třídy a vznikají dvojtvary (oře a orá).

Nepravidelná slovesa

Častým chytákem pro studenty bývá určení slovesné třídy pro slova být, vědět, jíst a chtít. K úspěšnému řešení nikdy nedojdeme, protože se jedná o slovesa nepravidelná (tuto vlastnost má většina indoevropských jazyků).

Ohodnoťte tento článek:
4,3
Právě čtete

Jak nechybovat při určování slovesné třídy? Po tomto návodu se nespletete