Menu
StudentMag
Příprava k maturitě 2022

Co je didaktický test z českého jazyka? Seznamte se s povinnou částí maturitní zkoušky

Adéla Lišková

Adéla Lišková

12. 4. 2019

Pokud vás ještě čeká ona pověstná zkouška z dospělosti, pak se pravděpodobně nevyhnete státní maturitě z českého jazyka, který se skládá z ústní zkoušky, slohové práce a didaktického testu. A co je ten didaktický test z českého jazyka?

Co je didaktický test?

Didaktický test obecně označuje písemnou zkoušku, která si klade za cíl objektivně zhodnotit zvládnutí určité úrovně učiva u vybrané skupiny osob. Jak se didaktický test liší od běžné zkoušky? Především tím, že pro sestavení, hodnocení, ověření a interpretaci výsledků zkoušky platí jasná a hlavně předem stanovená pravidla.

Co je didaktický test z českého jazyka?

Pokud je didaktický test dobře sestaven, mohou pedagogové prostřednictvím něj jednoduše zjistit, jak kvalitně probíhá výuka a jak jsou na tom žáci s učivem. A o něco podobného se také snaží zástupci CERMATu při sestavování didaktického testu z českého jazyka, která je první částí povinné státní maturitní zkoušky z českého jazyka. Cílem je zjistit, zda jsou vaše znalosti a dovednosti v tomto oboru alespoň takové, abyste mohli být hrdým nositelem státní maturity.

Didaktický test z českého jazyka

Na vypracování didaktického testu z češtiny máte 75 minut (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu podle posudku vypracovaného školským poradenským zařízením). Didaktický test se skládá z uzavřených otázek, přičemž ke každé jsou zpravidla čtyři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Při psaní testu nelze používat žádné pomůcky.

Maturitní otázky – Český jazyk: Evropská středověká literatura. Přehled potřebného učiva

Didaktický test z českého jazyka – obsah

V didaktickém testu najdete různá cvičení, nicméně nejčastěji jsou zaměřeny na čtení úryvků textů a jejich porozumění. Podle stránek StátníMaturita.cz se můžete setkat s následujícími typy úloh:

 • najít chyby, ať už gramatické chyby, významové nebo např. stylistické
 • hledat a najít informace v úryvcích textů
 • najít synonyma nebo antonyma, kontrast nebo soulad mezi slovy, tvrzeními nebo jinými částmi textů
 • najít slova, která jsou, nebo nejsou v souladu se spisovnou češtinou
 • např. vybrat nejvhodnější název pro úryvek básně
 • přečíst a zařadit úryvek textu do správného časového období
 • správně charakterizovat slovní druhy, větné členy nebo souvětí
 • orientovat se v tabulkách, grafech nebo diagramech
 • uspořádat odstavce a vytvořit tak souvislý text
 • do textu vhodně zařadit slovo nebo větu
 • správně identifikovat charakter textu nebo určit jeho účel

Součástí didaktického testu jsou také otázky zaměřené na literaturu. Seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu najdete na stránkách NováMaturita.cz.

Didaktický test z českého jazyka – zadání

Rovněž starší zadání testů najdete na stránkách NováMaturita.cz.

Jak psát odvolání proti výsledkům maturity 2018? Čas máte do 4. června

Didaktický test z českého jazyka – hodnocení

V didaktickém testu z českého jazyka lze získat maximálně 50 bodů. Abyste jím úspěšně prošli, je potřeba získat alespoň 44 %, to znamená 22 bodů. Jednotlivým známkám pak odpovídá určité rozmezí procentuálního bodového zisku v testu. Jednotlivé intervaly jsou určeny následovně:

 • Výborně: 100-88%
 • Chvalitebně: 74-87%
 • Dobře: 59-73%
 • Dostatečně: 44-58%
 • Nedostatečně: 0-43%

Maturita z českého jazyka – výsledná známka

Všechny části maturitní zkoušky z českého jazyka mají stejnou váhu, každá z nich – ústní zkouška, slohová práce i didaktický test – se tedy na výsledné známce podílí jednou třetinou. Abyste si spočítali výslednou známku z češtiny, stačí spočítat aritmetický průměr jednotlivých procentuálních bodových zisků – jednotlivá získaná procenta sečíst a vydělit třemi. Výslednou známku si pak najdete podle výsledku v tabulce výše.

Ohodnoťte tento článek:
3,4
Právě čtete

Co je didaktický test z českého jazyka? Seznamte se s povinnou částí maturitní zkoušky