Menu
StudentMag
Bakalářská a diplomová práce

Základní pravidla pro psaní odborného textu. Dbejte také na typografickou úpravu

Adéla Lišková

Adéla Lišková

22. 6. 2016

Napsat odborný text se všemi náležitostmi bývá pro mnoho studentů velkým oříškem i pár letech vysokoškolského studia, přestože je psaní odborných prací jeho nedílnou součástí. Znáte dobře všechny zásady pro psaní odborného textu?

Metodika psaní odborného textu

Základem dobrého odborného textu je dobrá myšlenka. Stejně důležitým předpokladem je ovšem stanovení struktury odborného textu, tedy pořadí, v jakém chcete své teze prezentovat. Než tedy začnete něco psát, je vhodné vytvořit si osnovu.

Struktura odborné práce může vypadat takto: úvod, teoretická část, praktická část, závěr. Odborný text je nutné opatřit seznamem použité literatury, případně přílohami a seznamem použitých zkratek. Pokud je text delší, je vhodné připojit také obsah, který umístíte před úvod.

Etika psaní odborného textu

Přestože se na ni při prezentování pravidel odborného textu mnohdy zapomíná, etika odborného textu je nejdůležitější zásadou pro psaní jakékoliv (a nejenom odborné) práce. Při její tvorbě totiž obvykle čerpáte z děl jiných autorů, která jsou chráněna autorským zákonem, a tak je potřeba vždy co nejpřesněji uvádět zdroj.

Pravidla citování v odborném textu

Ať už citujete jakoukoliv myšlenku, pomocí přímé citace, anebo parafráze, vždy je nutné uvést bibliografickou citaci v náležitém tvaru (standardně je požadováno citování podle citační mezinárodní normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2). V opačném případě by váš text mohl být označen za plagiátorství.

Dávejte si pozor také na uvádění myšlenek, které jste někde zaslechli, ale přesně nevíte kde. I tím byste mohli porušit autorské právo. Při psaní odborného textu se rovněž snažte vyhnout obecným konstatováním věcí, které „přece každý ví“, pokud k nim nemáte zdroj, ať už se vám zdají jakkoli triviální.

Jazyková pravidla psaní odborného textu

Mezi pravidla psaní odborného textu nepochybně patří jisté jazykové a stylistické zásady. Text by měl být v první řadě srozumitelný, avšak měl by působit dostatečně vědecky. Není vhodné používat velmi krátké, úsečné věty, na druhou stranu si dávejte pozor na příliš dlouhá a složitá souvětí, která by mohla působit nesrozumitelně.

Při psaní odborné práce se také vyhněte hovorovým, slangovým a novinářským výrazům, odborný text by také neměl být citově zabarvený. Na druhou stranu se vyhněte přílišnému používání cizích slov. Vysvětlení odborných termínů zvažte vzhledem k odbornosti předpokládaného publika. Samozřejmou zásadou pro psaní odborného textu je rovněž důraz na bezchybnou gramatiku.

Typografické zásady psaní odborného textu

Při psaní odborné práce byste měli rovněž dbát na její formální úpravu. Při tvorbě odborného textu používejte nejlépe jeden typ písma (maximálně dva). Vhodná jsou patková písma (např. Times New Roman), naopak se vyhněte používání okrasných písem.

Pokud chcete něco zdůraznit, použijte kurzívu (věta, citát, odborné termíny, cizojazyčné výrazy), případně ztučnění (slovo či slovní spojení), raději s tím ale šetřete. Pro názvy kapitol lze užít kapitálky (všechna písmena velká).

Členění odborného textu na odstavce

K zásadám odborného textu dále patří členění textu na odstavce, které oddělují jednotlivé myšlenky. Ty lze vytvořit odsazením prvního řádku, případně vynecháním řádku. Odstavce by měly být zhruba stejně dlouhé a měly by mít přiměřenou délku (odstavce přes půl strany nepůsobí dobře). Text odborné práce se standardně zarovnává do bloku, názvy kapitol a seznam literatury je pak vhodné zarovnat vlevo.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Základní pravidla pro psaní odborného textu. Dbejte také na typografickou úpravu