Menu
StudentMag
Studentské finance

Sirotčí důchod a studium. Při kterých formách jej můžete pobírat?

Adéla Lišková

Adéla Lišková

6. 9. 2016

Sirotčí důchod je jedním z důchodů vyplácených z povinného důchodového pojištění. Obecně má na něj nárok nezaopatřené dítě, kterému zemřel rodič, popřípadě osvojitel. Jaké další podmínky je nutno splnit? A jak souvisí sirotčí důchod se studiem?

Kdo má nárok na sirotčí důchod

Sirotčí důchod je jedním ze čtyř variant důchodů, vyplácených v rámci systému povinného důchodového pojištění. Má na něj nárok nezaopatřené dítě, a to v případě, že mu zemře rodič či osvojitel, popřípadě jiná osoba, které bylo soudem svěřeno do péče.

Je ovšem nutné, aby byla tato osoba poživatelem starobního či invalidního důchodu, anebo splňovala podmínky pro jejich výplatu – byla účastníkem systému důchodového pojištění alespoň polovinu tzv. potřebné doby (odváděla platby na důchodové pojištění). Dále má pak nezaopatřené dítě nárok na sirotčí důchod, pokud tato osoba zemře následkem pracovního úrazu. Výše sirotčího důchodu se odvíjí jednak od získané doby pojištění a jednak od výše výdělků, respektive odváděných příspěvků.

Sirotčí důchod a studium

Sirotčí důchod je možné pobírat až do 26. roku věku, je ovšem nutné splnit zákonné podmínky pro to, aby byl dotyčný považován za nezaopatřené dítě. Tím je dítě do skončení povinné školní docházky, a po jejím skončení v případě, že:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání (typicky studium)
  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemůže vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

Sirotčí důchod a studium v zahraničí

Pokud studujete v zahraničí, o nárok na sirotčí důchod nepřicházíte. Soustavnou přípravou na budoucí povolání se totiž podle České správy sociálního zabezpečení rozumí:

  • studium na středních a vysokých školách v České republice,
  • studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice

 

Sirotčí důchod a dálkové studium

Sirotčí důchod je možné pobírat prakticky u všech forem řádného středoškolského a vysokoškolského studia, tedy kromě klasické denní formy také při dálkovém, kombinovaném či večerním studiu. Rozdíly zde ovšem jsou co se týče povoleného výdělku.

Sirotčí důchod a brigáda/práce

Zatímco při denní formě neexistují žádná omezení, při ostatních formách studia je možné mít pouze výdělek, který nezakládá účast na nemocenském pojištění. Pokud tedy student dálkového, kombinovaného či večerního studia nechce přijít o nárok na sirotčí důchod, může pracovat například na dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 tisíc Kč měsíčně.

V případě dohody o provedení práce nezakládá účast na nemocenském pojištění výdělek do 2500 měsíčně. Student jiné než denní formy studia, který je zároveň OSVČ, může sirotčí důchod pobírat v případě, že jeho zisk nepřekročí tzv. rozhodnou částku, která zakládá povinnost odvádět sociální pojištění.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Sirotčí důchod a studium. Při kterých formách jej můžete pobírat?