Menu
StudentMag
Studentský život

Nezaopatřené dítě. Kdy jím jste a jaké vám z toho plynou výhody?

Adéla Lišková

Adéla Lišková

23. 8. 2017

V českém sociálním a daňovém systému je silně obsažen prvek solidarity, a tak naše legislativa pracuje s pojmem nezaopatřené dítě, který umožňuje přiznat této sociálně ohrožené skupině jisté, především finanční, výhody. Jaká je definice nezaopatřeného dítěte a co pro vás z tohoto statusu plyne?

Nezaopatřené dítě – definice

Pro účely zákona o důchodovém pojištění (podle § 20 odst. 3) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) je nezaopatřeným dítětem:

1. dítě do skončení povinné školní docházky

2. dítě po skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26 let, pokud splňuje některou z následujících podmínek:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se přitom rozumí:

  • studium na středních a vysokých školách v České republice,
  • studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice

Nezaopatřené dítě – zvláštní situace

Dále je za neopatřené dítě považováno také dítě, které ukončí povinnou školní docházku do 18. roku a poté je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, přičemž nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Nesmí přitom požívat plný invalidní důchod.

Nezaopatřené dítě – výživné

V případě, že je dítě nezaopatřené, předpokládá se, že se není schopné samo živit, proto zde platí vyživovací povinnost rodičů k dětem. Vyživovací povinnost tedy nezaniká 18. rokem věku, pokud se dítě rozhodne dále studovat, případně trvají jiné důvody, proč je nezaopatřené Rodič, který má od soudu stanovené alimenty na dítě, je tedy musí platit až do doby, kdy dítě přestane být zaopatřeným.

Nezaopatřené dítě – sirotčí důchod

Dítě, kterému umře jeden z rodičů, případně jiná osoba, které bylo svěřeno do péče má nárok na pobírání sirotčího důchodu. Tento nárok má ovšem jen po dobu, co je nezaopatřeným dítětem.

Protože jsou sirotčí důchody vyplácené v rámci systému důchodového pojištění, musí být k jeho výplatě dále splněny jisté zákonné podmínky – zemřelá osoba musela být poživatelem starobního či invalidního důchodu, nebo by na něj měla nárok. Pokud zemře nezaopatřené dítě, osoba, která mu vypraví pohřeb, má nárok na jednorázovou sociální dávku zvanou pohřebné.

Nezaopatřené dítě – daňové slevy

Osoba, která má vyživovací povinnost k nezaopatřenému dítěti či dětem, které s ním žijí ve společné domácnosti, může v daňovém přiznání uplatňovat slevu na dítě. Pro rok 2016 se počítá se slevami:

  • 13 404 Kč ročně na první dítě
  • 17 004 Kč ročně na druhé dítě
  • 20 604 Kč ročně na třetí a každé další dítě

V posledních letech došlo několikrát k navýšení těchto slev, na rok 2017 současná vláda plánuje další zvyšování.

Nezaopatřené dítě – OSVČ a závislá činnost

Z hlediska zdravotního pojištění je nezaopatřené dítě státním pojištencem, pojistné za něj tedy platí stát. V případě, že nepracuje, nevzniká mu ani povinnost platit sociální pojištění. Ovšem v případě, že pobírá příjmy ze závislé činnosti, případně podniká jako OSVČ, což je v jeho případě bráno jako vedlejší činnost, je vznik těchto povinností upraven zvláštními předpisy.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Nezaopatřené dítě. Kdy jím jste a jaké vám z toho plynou výhody?