Menu
StudentMag
Studentské finance

Výživné pro studenta a výživné pro zletilého studenta. Kdy na něj máte nárok?

Adéla Lišková

Adéla Lišková

8. 9. 2017

Obecně řečeno, pokud stále chodíte do školy, tedy – slovy zákona – se soustavně připravujete na výkon budoucího povolání, mají rodiče povinnost vás živit. V čem se však liší výživné pro studenta a výživné pro zletilého studenta?

Kdo má nárok na výživné

Obecně platí, že pokud jste nezaopatřené dítě (typicky ještě studujete), rodiče k vám ze zákona mají tzv. vyživovací povinnost. Otázka výživného se nejčastěji řeší v souvislosti s rozvodem, respektive rozpadem rodiny, kdy dítě zůstane bydlet pouze s jedním rodičem, kterému bylo dítě svěřeno do péče. V takovém případě má druhý rodič povinnost platit dítěti, respektive rodiči, s kterým žije (jakožto zákonnému zástupci), určitou peněžní částku, které se říká výživné nebo také alimenty.

Jak se počítá výživné pro studenta

Myšlenka výživného spočívá v tom, že oba rodiče by se měli podílet na materiálním zajištění nezaopatřeného dítěte, a to adekvátně vzhledem ke svým finančním možnostem. O povinnosti platit výživné zpravidla rozhodne soud. Nejčastěji tak činí v již zmiňovaném případě rozpadu rodiny, kdy spolu s tím rozhoduje také o svěření dítěte do péče jednomu z rodičů. Může jít však také o případ, kdy jeden z rodičů od začátku dobrovolně neplní vyživovací povinnost k dítěti.

Výše výživného je standardně určena jedním ze dvou způsobů. Buď se na určité výši výživného oba rodiče dohodnou, a soud jej poté schválí (pokud odpovídá zájmům dítěte), anebo výši výživného určí sám soud. Přitom přihlíží jednak k materiálním potřebám dítěte, a jednak k majetku a finančnímu příjmu obou rodičů. Výše výživného přitom není stanovena natrvalo – pokud dojde ke změně poměrů, každý z účastníků vztahu může požádat o přezkoumání rozhodnutí.

Výživné pro studenta – nezaopatřené dítě

Na výživné od rodiče, s kterým nežijete, máte tedy nárok v případě, že jste nezaopatřené dítě. Co to ale znamená? Nejde o nějaký obecný pojem, ale o jasně vymezený termín, s kterým pracuje český sociální systém. V zákoně jsou jasně stanoveny podmínky, které musíte splňovat, abyste mohli čerpat výhody, které tento status přináší.

Nezaopatřeným dítětem je:

1. dítě do skončení povinné školní docházky

2. dítě po skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26 let, pokud splňuje některou z následujících podmínek:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

Výživné pro zletilého studenta

Z výše uvedeného vyplývá, že právo na pobírání výživného nemusíte ztratit ani dovršením 18. roku věku – pokud jste nezaopatřeným dítětem. Právo na výživné tak typicky mají i zletilí studenti, jelikož soustavnou přípravou na budoucí povolání se rozumí:

  • studium na středních a vysokých školách v České republice,
  • studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních nebo vysokých školách v České republice

U výživného pro zletilého studenta oproti výživnému pro nezletilého studenta přece jen jedna výjimka je. V případě nezletilého studenta je výživné placeno zákonnému zástupci dítěte, kterému je svěřeno do péče. Zletilý student již však žádného zákonného zástupce nemá, proto by výživné mělo být placeno přímo jemu.

Ohodnoťte tento článek:
3,8
Právě čtete

Výživné pro studenta a výživné pro zletilého studenta. Kdy na něj máte nárok?