Menu
StudentMag
Studentské finance

Jaké jsou poplatky za delší studium? Víme, kdy a kolik musíte platit

Redakce

Redakce

9. 10. 2017

Standardní doba studia je v bakalářském studijním programu stanovena na tři roky plus jeden rok navíc. Magisterské studium má standardní délku studia dva roky plus jeden rok studia na víc. Přesáhne-li student tuto standardní dobu studia, stanoví mu vysoká škola poplatek za studium.

Pro každého studenta platí, že pokud překročí standardní dobu studia o více než rok, vzniká mu povinnost platit poplatek, který činí za každých započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu. Do této doby se započítává i studium v předchozích programech, které byly ukončeny jinak než řádně, to znamená všechna neukončená studia. Přerušení studia se do této doby nezapočítává.

Základ pro výpočet poplatků za studium

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo svým dopisem ze dne 23. ledna 2013 podle § 58 odst. 2 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, č.j. MSMT-2465/2013-32, základ pro stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014 ve výši 2.666,- Kč.

Každá vysoká škola si může výši poplatku určit dle svého. Dále se výše poplatku liší v závislosti na fakultě a na studijním programu studenta. Některé univerzity používají při výpočtu výše poplatku takzvané koeficienty náročnosti studijních programů.

Oznámení o povinnosti uhradit poplatek

Všem studentům, kterým vznikla povinnost uhradit poplatek za delší studium, přijde do vlastních rukou vyrozumění s názvem rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. Toto rozhodnutí je zasíláno alespoň 90 dnů před datem splatnosti. Pokud si student toto vyrozumění nevyzvedne, bude vráceno na fakultu a bude považováno za doručené desátý den od jeho uložení na poště.

Využít možnost odvolat se

Máte právo na odvolání, a to v časovém rozmezí 30 dnů, po uplynutí této doby rozhodnutí nabývá právní moci a není možné se proti němu odvolat.

Po přezkoumání žádosti o rozhodnutí o vyměření poplatku může rektor s přihlédnutím ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta poplatek snížit, prominout nebo odložit termín splatnosti.

Přehled poplatků univerzit v ČR

Univerzita Palackého v Olomouci

30.000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia.

Univerzita Pardubice

15.000 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia.

Technická univerzita v Liberci

16.200 Kč v prvním roce překročení, 24.300 Kč ve druhém roce překročení, 48.600 Kč v dalších letech překročení.

Slezská univerzita v Opavě

8.400 Kč za každých dalších započatých šest měsíců.

Masarykova univerzita

Školné se neplatí.

Mendelova univerzita v Brně

8.410 Kč ve druhém roce, 12.610 Kč ve třetím roce, 18.210 Kč ve čtvrtém roce, 23.810 Kč v pátém a dalším roce.

České vysoké učení technické v Praze

36.800 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia; poplatek za další studium 2.800 Kč za každý započatý rok studia, poplatek za studium v cizím jazyce max. 95.000 Kč za semestr.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

9.000 až 14.050 Kč za každých započatých šest měsíců studia. Rozmezí poplatku za studium v cizím jazyce 500 až 210.000 Kč dle finanční náročnosti oboru a jeho zajištění v cizojazyčné mutaci.

Ostravská univerzita v Ostravě

Nejméně 4.000 Kč za každých započatých šest měsíců. Poplatek za studium v cizím jazyce 40.000 Kč za rok.

Univerzita Karlova v Praze (jsou vybrané pouze některé fakulty)

1. lékařská fakulta

Poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o jeden rok 22.500 Kč všeobecné lékařství, 23.990 Kč zubní lékařství, 18.800 Kč specializace ve zdravotnictví, 14.800 Kč ošetřovatelství za semestr, studium v angličtině 325.000 Kč všeobecné lékařství, 360.000 Kč zubní lékařství.

Fakulta humanitních studií

Poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o jeden rok 9.000 Kč humanitní studia, sociologie, politologie a sociální práce, 10.000 Kč mediální a komunikační studia, 12.000 Kč ekologie a ochrana prostředí za semestr.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o jeden rok 18.400 Kč Specializace ve zdravotnictví, 14.200 Kč TVaS, 11.000 Kč Učitelství za semestr.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jaké jsou poplatky za delší studium? Víme, kdy a kolik musíte platit