Menu
StudentMag
Bakalářská a diplomová práce

Jak formulovat hypotézu. Začněte svůj výzkum správně

Adéla Lišková

Adéla Lišková

5. 8. 2017

Ať už píšete bakalářkou, diplomovou či jinou odbornou práci, měli byste v ní řešit nějaký výzkumný problém. S vymezením výzkumného problému se pak pojí stanovení hypotézy, při kterém se ovšem dá udělat spoustu chyb. Jak správně formulovat hypotézu a vyhnout se jim?

Stanovení výzkumného problému

Každý dobrý výzkum začíná stanovením výzkumného problému. Ještě než se tedy vrhnete na formulaci hypotézy, měli byste se zamyslet nad tím, co vlastně budete ve své práci řešit a na jaké konkrétní otázky chcete přinést odpovědi. Výzkumný problém pak můžete stanovit formou výzkumné otázky či otázek.

Následně stanovená hypotéza (či hypotézy) pak na tuto otázku (či otázky) v podstatě odpovídá, respektive vyslovujete v ní předpokládanou odpověď. Než si stanovíte výzkumný problém či otázku a hypotézu, měli byste si o daném tématu alespoň rámcově prostudovat literaturu, případně jiné zdroje, jinak vám konkrétní formulace půjdou jen velmi těžko.

Jak správně formulovat hypotézu

Hypotéza vyslovuje předpokládaný výsledek výzkumu. Hypotéza je tvrzením, měla by být tedy formulována jako věta oznamovací, ovšem nikoli jako výrok (například chlapci ve třídě dosahují v matematice dobrých výsledků) – hypotéza by měla vyjadřovat nějaké vztahy, následky či rozdíly, přičemž se musí jednat o souvislost mezi minimálně dvěma proměnnými. Přitom je důležité, aby tyto vztahy, následky či rozdíly byly testovatelné (například chlapci ve třídě dosahují v matematice lepších výsledků než dívky ve třídě).

Co se týče stanovení výzkumného problému, častou chybou bývá, že je stanovena pouze oblast zkoumání, tedy téma. To poté znesnadňuje i jasnou formulaci samotné hypotézy, jelikož nebyl vymezen předmět zkoumání, respektive byl vymezen příliš široce.

Jak formulovat hypotézu – testovatelnost

Jelikož v závěru práce budete muset hypotézu buď přijmout, anebo zamítnout (potvrdit, anebo vyvrátit), je nutné ji formulovat dostatečně jasně, aby to vůbec bylo možné. A zejména aby to bylo možné na základě vámi provedeného výzkumu – musíte být schopni stanovenou hypotézu skutečně otestovat a přijít s jasnou odpovědí. V opačném případě se jedná o závažnou chybu, která celou vaši práci značně degraduje.

Jak správně vytvořit a zpracovat dotazník? Držte se pravidel sociologického výzkumu

Jak napsat hypotézu

Při formulaci hypotézy myslete také na to, že neexistuje nic jako částečně zamítnutá nebo částečně potvrzená hypotéza. Snažte se tedy být přesní a používat pouze jasné pojmy a veličiny, které jsou nějakým způsobem měřitelné či je možné je kategorizovat (například hodnotovou škálou). Pokud při formulaci použijete pojem, který by mohl vyvolávat otázky, je nutné ho na začátku práce jasně definovat.

V případě, že neexistuje obecně ustálená definice pojmu, nebo byste jej potřebovali nějakým způsobem zúžit, můžete si pro potřeby práci stanovit vlastní operační definici. Hypotéza by také neměla být příliš dlouhá a složitá – pokud ji formulujete jako souvětí, nemělo by mít více než tři věty. Častou chybou při formulaci hypotéz bývá rovněž použití příliš mnoho proměnných. Pokud řešíte více otázek, je vhodnější je rozdělit a stanovit si více hypotéz. Myslete však na to, že hypotézy by měly být spojeny nějakým vztahem a jedna by měla být hlavní.

Ohodnoťte tento článek:
4,3
Právě čtete

Jak formulovat hypotézu. Začněte svůj výzkum správně