Menu
StudentMag
Kariéra pro studenty

Společný evropský referenční rámec: Zjistěte, jak ovládáte cizí jazyk

Martin Ulbrich

Martin Ulbrich

22. 10. 2013

Referenční rámec pro jazyky (SERR) je dlouhodobě hlavním nástrojem pro srovnávání jazykových znalostí. Poradíme vám, jakou úroveň cizího jazyka uvést v životopise. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky představuje nástroj Rady Evropy, podle kterého se porovnávají znalosti uživatelů cizích jazyků napříč evropskými státy. Jeho poslední přepracované vydání vzniklo v roce 2001.

Jazykové úrovně SERR využijete nejen při výběru jazykového kurzu nebo úrovně zkoušky, kterou chcete v daném jazyce skládat, ale současně také při uvádění svých jazykových znalostí v životopise.

Ve společném rámci je ovládání cizího jazyka rozděleno do šesti kategorií, označených A1 až C2. Přinášíme vám přehled dovedností, které musíte ovládat pro každou z nich.

Uživatel základů jazyka – A1, A2

Úroveň A1 je nejnižší úrovní znalosti jazyka. Její uživatel porozumí každodenní konverzaci, v mluveném projevu se dokáže představit ostatním a pomocí základních frází mluvit třeba o místě bydliště nebo o svých přátelích. S jiným mluvčím se sice domluvit dokáže, ten se však musí vyjadřovat pomalu, zřetelně a mnohdy mu také vypomáhat (například zjišťovacími otázkami).

Uživatel druhé podúrovně by měl ve zmiňovaných tématech nahradit rutinní vyjadřování jednoduchými větami. Prostými jazykovými prostředky by měl umět popsat mimo jiné svou rodinu či zaměstnání. K dovednostem na úrovni A2 patří rovněž používání základní formy minulého času.

Samostatný uživatel – B1, B2

U nižší úrovně samostatného uživatele se očekává porozumění hlavním myšlenkám diskusí o obecných tématech, kterými jsou rozhovory s přáteli, spolužáky nebo kolegy.

Mluvčí na úrovni B1 by měl zvládnout napsat souvislý text o tématu, které jej osobně zajímá, nebo běžný dopis. V obecných rozhovorech také dokáže vyjádřit a zdůvodnit svůj vlastní názor. Hlavním cílem studia je dorozumět se v obvyklých životních situacích.

Člověk s jazykovou úrovní B2 už by měl porozumět složitějším textům obsahujícím i některé abstraktní pojmy. Rozhodně se ale nejedná o doslovné porozumění, spíše o vystižení jejich hlavních myšlenek.

Samostatný uživatel s kompetencí B2 se dokáže účastnit debaty o svém vlastním oboru, případně o aktuálním dění. Měl by disponovat takovými vyjadřovacími prostředky, aby dokázal vést obecný rozhovor s rodilým mluvčím bez větších komplikací.

V písemném projevu by měl být schopen vytvořit podrobnější text z širokého spektra témat, vedle toho také vyjádřit svůj osobní postoj či výhody a nevýhody k danému problému.

Zkušený uživatel – C1, C2

Zkušený uživatel úrovně C1 dokáže porozumět velkému množství cizojazyčných textů a rozpozná také jejich skrytý význam. Jeho vyjadřování je plynulé, bez zjevného hledání slov. Dokáže vytvořit písemný text v různých slohových útvarech prakticky na jakékoliv téma.

Bez větších problémů by měl porozumět literárním i odborným textům, vhodně používá spojovací výrazy a další prostředky skladby.

Nejvyšší úroveň znalosti jazyka – C2 – předpokládá porozumění velké většině projevů, se kterými se člověk setkává, v písemné i ústní formě. Uživatel dokáže určovat podstatu textů prezentovaných ve sdělovacích prostředcích nebo na akademické půdě.

Zkušenému mluvčímu nečiní žádný problém spontánně se vyjadřovat i na složitější odborná témata. Vedle toho by měl nejen znát, ale i aktivně používat ustálená slovní spojení.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Společný evropský referenční rámec: Zjistěte, jak ovládáte cizí jazyk